...o registraci a rezervaci - Nový projekt

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

...o registraci a rezervaci

zdravotní TV
 
Registrace a rezervace lekcí ZTV
Na lekce cvičení je třeba se přihlásit a rezervovat lekci pomocí rezervačního systému.Pro vytvoření registrace je třeba souhlasit s podmínkami provozovatele . 

Registrace

Registrovat se může každý, kdo má zájem o cvičení a je straší 18 let. ( cvičení je určené pro dospělé)

Po registraci se může klient kdykoliv přihlásit a rezervovat lekci nebo případně zrušit rezervaci dle rezervačních a storno podmínek.

Pro registraci je třeba uvést platné jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

(přečtěte si pozorně informace o zpracování osobních údajů)

Vytvořenou registraci je třeba potvrdit v e-mailu zaslaném na vámi uvedenou adresu.


Rezervace

Po vytvoření registrace je možné zarezervovat jednotlivé lekce cvičení do naplnění kapacity lekce.

Každý registrovaný klient může vytvořit pouze jednu rezervaci na danou lekci.

Na e-mailovou adresu uvedenou při registraci bude odeslán e-mail o potvrzení rezervace a 24 hod před zahájením lekce připomenutí rezervace.

Rezervaci lze zrušit dle níže uvedených „Storno podmínek.“Jednorázové vstupy

Po vytvoření registrace může klient zvolit jednorázové vstupy, kdy je možné zarezervovat max 3 lekce

Cena za jeden vstup je 80 Kč

Platba probíhá před zahájením lekce lektorovi - platit lze pouze hotově!

Předplatné – permanentky

Zvýhodněné vstupné – permanentky lze zakoupit v hodnotě :

- 5 vstupů s platností 60 dní – cena 300 Kč

- 10 vstupů s platností 120 dní - cena 600 Kč

na adrese provozovatele – Kříše 140 , Břasy po předchozí domluvě

Platba možná pouze v hotovosti!

Klient po zaplacení předplatného obdrží průkaz – permanentku, která obsahuje :

registrační číslo klienta, datum platnosti a počet zakoupených vstupů ( 5/10)

Tuto je povinen předložit při vstupu na lekci lektorovi, který je povinen ji označit. (Podpis atd.)

Na aktivaci a prodloužení permanentky ( připsání do systému) si provozovatel vyhrazuje právo na lhůtu 24 hod od zaplacení.

Po vytvoření rezervace se odečítají jednotlivé vstupy. Před uplynutím platnosti permanentky je klient upozorněn na tuto skutečnost e-mailem.
 Platnost lze před uplynutím doby platnosti prodloužit zakoupením dalších vstupů.

Dle kapacity permanentky, lze rezervovat počet lekcí (5/10)
 Nedojde –li včas k dokoupení předplatného, je možné rezervovat jednorázové vstupy (max 3). 
V případě dokoupení předplatného jsou tyto převedeny jako vstupy za zvýhodněné vstupné.

Permanentka je nepřenosná.

Po uplynutí doby platnosti, nemá klient nárok na vrácení částky za nevyčerpané vstupy!

V případě dlouhodobého zrušení lekcí (30 a více dní ) ze strany provozovatele , které neumožňuje klientovi vyčerpat předplatné , má klient právo na vrácení peněz nebo prodloužení platnosti permanentky.

Storno podmínky

Rezervaci na lekci lze zrušit - pouze po přihlášením do rezervačního systému – zrušení rezervace. 
Na telefonické a SMS žádosti o storno lekce nemůže být z provozních důvodů brán zřetel.

Přihlásit se a zrušit rezervaci lze max 2 hodiny před zahájením lekce. Po tomto časovém limitu dojde k vyhodnocení obsazenosti a v případě nízké účasti je lekce zrušena – klient je informován e-mailem o zrušení lekce z důvodu nenaplnění kapacity a je mu vrácen v případě předplatného odečtený vstup.

Při zrušení rezervace klientem bez předplatného ( jednorázové vstupné) více než 5 hodin před zahájením lekce , je tato rezervace zrušena a klient má možnost rezervovat jinou lekci.
 Po časovém limitu 5 hodin před zahájením lekce nebo nedojde- li ke zrušení rezervace a klient se na lekci nedostaví je zařazen na „blacklist“.
 Po třetí neodhlášené rezervaci je jeho účet zablokován a nelze provádět další rezervace.
 Po domluvě s provozovatelem lze v rezervacích pokracovat pouze při zakoupení předplatného - permanentky.

Dojde- li ke zrušení rezervace klientem s permanentkou více než 5 hodin před zahájením lekce, je tato rezervace zrušena a klientovi jsou vráceny odečtené vstupy.
 Při zrušení rezervace po limitu 5 hodin nemá klient právo na vrácení vstupu.!

Provozovatel má právo jednotlivé lekce zrušit bez udání důvodů. 
Klienty , kteří mají vytvořenou rezervaci na danou lekci je povinen včas informovat prostřednictvím e-mailu a bude jim vrácen vstup


  


Upozornění !

Přihlášením a účastí na lekci cvičení klient potvrzuje, že je obeznámen se svým zdravotním stavem a jeho omezeními . Lektor nenese zodpovědnost za zdravotní stav klienta. Lektor má právo v případě podezření, že cvičení by mohlo negativně ovlivnit zdravotní stav klienta , tohoto odmítnout nebo požadovat písemné vyjádření a souhlas lékaře.

V případě těhotenství je nutný písemný souhlas lékaře.

Případná zdravotní omezení je klient povinen oznámit lektorovi před zahájením lekce. Dojde -li v průběhu hodiny cvičení k úrazu, je klient povinen toto neprodleně oznámit lektorovi. Na pozdější ohlášení nelze brát zřetel.

Lektor si vyhrazuje právo vykázat klienta při podezření na alkohol, omamné látky, onemocnění nebo jiné příčiny, které by mohly narušovat průběh cvičení!

Klient je povinen dodržovat provozní řád !

Provozní řád

1) cvičení probíhá v pronajatých prostorách vhodných ke cvičení se zajištěním přístupu k WC a pitné vodě a vybavené lékárničkou PP

2) do prostor cvičebního sálu je povolen vstup pouze přihlášeným účastníkům cvičení a pouze bez obuvi nebo v čistých přezůvkách

3) po příchodu do sálu je klient povinen se nahlásit a zapsat u lektora - potvrdit účast, v případě předplatného předložit k označení permanentku lektorovi

4) po celou dobu cvičení je klient povinen

- dbát pokynů lektora

- chovat se tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní

- dbal o své zdraví

- nepoškozovat vědomě majetek( zařízení, vybavení a cvičební pomůcky atd .) v prostorách cvičení a případné poškození neprodleně oznámil lektorovi

- jakýkoliv úraz způsobený při hodině cvičení bezodkladně oznámil lektorovi

- před zahájením hodiny je klient povinen vypnout vyzvánění svého mobilního telefonu

- na hodinách cvičení je zakázáno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy a fotografovat bez souhlasu provozovatele!


!!!!!!!!!!Za svoje osobní věci si v průběhu cvičení každý zodpovídá sám a lektor nenese žádnou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození.

V případě ztráty, oznámí klient tuto skutečnost lektorovi a to bezodkladně, před opuštěním sálu.

Na pozdější oznámení nemůže být brán zřetel.!!!!!!!!!
Děkuji :-)


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky